SPLOŠNI POGOJI

Splošna določila

 • Turistična agencija Sonček d.o.o., Maribor (v nadaljevanju agencija) pod blagovno znamko Holidays in Slovenia prodaja lastne aranžmaje, pri katerih nastopa kot organizator potovanja ter prevoze družbe TM Vista d.o.o. pod blagovno znamko GO OPTI, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih prevozov.
 • Za prevoze pod blagovno znamko GO OPTI veljajo Splošni pogoji družbe TM Vista d.o.o. in so objavljeni na posebni povezavi.
 • Sestavni del pogodbe o potovanju je tudi program potovanja oziroma morebitni katalog in cenik organizatorja.

Stroški odpovedi na www.holidaysinslovenia.eu

Za rezervacije na www.holidaysinslovenia.eu veljajo naslednji stroški odpovedi:

Transferji in prevozi od doma:
 • brez stroškov do 72 ur pred prevozom
 • 100% 72-0 ur pred prevozom
Hotelska nastanitev:
 • 50 € do 8 dni pred prihodom
 • 100% 7-0 dni pred prihodom

Splošni pogoji za potovanja na www.holidaysinslovenia.eu Organizator: Turistična agencija Sonček d.o.o., Maribor, Slovenija

SPLOŠNA DOLOČILA

 • Turistična agencija Sonček d.o.o., Maribor (v nadaljevanju agencija) pod blagovno znamko Holidays in Slovenia prodaja lastne aranžmaje, pri katerih nastopa kot organizator potovanja ter prevoze družbe TM Vista d.o.o. pod blagovno znamko GO OPTI, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih prevozov.
 • Za prevoze pod blagovno znamko GO OPTI veljajo Splošni pogoji družbe TM Vista d.o.o. in so objavljeni na posebni povezavi.
 • Sestavni del pogodbe o potovanju je tudi program potovanja oziroma morebitni katalog in cenik organizatorja.

PRIJAVE IN VPLAČILA

 • Potnikov sprejem ponudbe agencije je zavezujoč tako glede njega samega kot glede ostalih udeležencev, v korist katerih sklepa pogodbo. Potnik lahko odstopi od pogodbe o potovanju v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (glej POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA), vsakršna opustitev koristi ostalih udeležencev iz pogodbe v celoti sodi v potnikovo sfero.
 • Za zavezujoč sprejem ponudbe agencije se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, njihove rojstne datume in naslove stalnega ter morebitnega začasnega prebivališča.
 • Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem ustne potrditve potnikovega sprejema ponudbe agencije, ki jo agencija udejanji s svojim podpisom na pogodbi o potovanju oz. v primeru telefonske ali internetne prodaje z dnem, ko agencija pošlje pisno potrditev potnikovega sprejema ponudbe agencije potniku, pri čemer je agencija dolžna potniku ob potrditvi izdati oz. poslati potrdilo o potovanju.
 • V primeru plačila s kreditno kartico plača potnik celotno vrednost aranžmaja ob prijavi. V primeru plačila z bančnim nakazilom plača potnik ob prijavi 30% celotne vrednosti aranžmaja, preostalih 70% cene aranžmaja pa je treba poravnati vsaj 15 dni pred odhodom.
 • Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ-request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda. Potnik ob prijavi podpiše prijavnico. V kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi, šteje pogodba za sklenjeno s trenutkom potnikovega podpisa prijavnice in na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja.
 • Posebni akcijski darilni boni in akcijske ponudbe, ki jih agencija podarja ali nudi, se upoštevajo le ob nakupu novih aranžmajev in se ne priznavajo za že opravljene rezervacije.
 • Potnik lahko svoje aranžmaje plača s kreditnimi karticami ali z bančnim nakazilom. Ko bi bil potnik upravičen do kakršnegakoli vračila kupnine za aranžma, se potniku upravičeno iskani znesek vrne v prvi vrsti s stornacijo takšnega plačilnega sredstva, sicer pa z bančnim nakazilom.
 • Naknadne spremembe imena, števila potnikov, nastanitve, če so sploh še možne, agencija zaračunava po ceniku organizatorja oz. minimalno 10 € po osebi.

PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PO INTERNETU OZIROMA TELEFONU

 • V primeru plačila s kreditno kartico, potnik plača celotno vrednost turističnega aranžmaja ob prijavi, v primeru plačila z bančnim nakazilom pa je potnik dolžan naročeno storitev v celoti plačati v roku 3 dni od njegove internetne ali telefonske prijave, razen če v posebnih pogojih ali ponudbi ni določen krajši ali daljši rok, pri čemer je rok plačila bistvena sestavina pogodbe o potovanju. V primeru, da potnik ne plača v zgornjih rokih, šteje, da je pogodba razveljavljena po samem zakonu.
 • V kolikor potnik ob internetni ali telefonski prijavi agenciji posreduje številko svoje kreditne kartice, s katero plačuje potovanje, z namenom plačila po pogodbi o potovanju, šteje, da je pogodba razveljavljena po samem zakonu, če plačilo ni odobreno s strani potnikove banke ali bančnega operaterja.
 • Šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev, navodil za potovanje in posebnih pogojev oziroma ponudb tisti trenutek, ko je naročil posamezno ponudbo agencije preko interneta oziroma telefona, saj so ti objavljeni na spletni strani agencije.
 • Internetna prijava potnika oziroma prijava po telefonu manj ko 10 dni pred pričetkom potovanja, šteje za rezervacijo na poizvedbo (RQ-request) iz 5. alineje poglavja PRIJAVE IN VPLAČILA in je možna le ob popolnem plačilu aranžmaja s kreditno kartico. V kolikor organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi, šteje pogodba za sklenjeno s trenutkom potnikove oddaje rezervacije na poizvedbo preko spleta ali telefona in na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja.

CENE ARANŽMAJA

 • Organizator si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen v cenikih oziroma programih potovanj v primeru spremembe cen prevoznih storitev oz. če se spremeni razmerje med valutami, na osnovi katerih je izračunana cena potovanja. Soglasje kupca za zvišanje cene aranžmaja do 10% ni potrebno, v kolikor pa je podražitev večja, ima kupec pravico razdreti pogodbo, ne da bi mu bilo treba plačati škodo.

ORGANIZATORJEVA PRAVICA SPREMEMBE PROGRAMA IN ODPOVEDI

 • Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, katerim se ne bi bilo možno izogniti ali jih preprečiti, in ki bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi oz. zanj sprejema rezervacije, če bi le-te obstajale v času objave in prodaje aranžmaja.
 • Organizator je dolžan potnike o odpovedi obvestiti v zakonskem roku pred začetkom izvedbe aranžmaja. V takem primeru organizator potniku ni odškodninsko odgovoren, do predvidenega dne pričetka potovanja pa mu je dolžan vrniti celoten plačani znesek aranžmaja.
 • Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev, kar se lahko zgodi tudi šele na kraju samem, vendar le z nastanitvijo v objektu iste ali višje kategorije. Morebitna višja cena nastanitve ne bremeni potnika.
 • Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko organizator spremeni program tako, da ga v skladu z realnimi možnostmi opravi v drugačnem vrstnem redu.
 • V kolikor zaradi razlogov iz prejšnje alineje, ki niso v sferi delovanja agencije, katere od aktivnosti predvidene v programu ne bi bilo mogoče izvesti, ima potnik pravico do sorazmernega znižanja cene, vendar največ do višine vrednosti neopravljene storitve.
 • Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere organizator ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
 • Organizator ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. Potnik v teh primerih v razmerju do organizatorja ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa potovanja, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene.
 • V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja v skladu s temi pogoji potnik nima pravice do povračila morebitnih stroškov, ki bi jih v povezavi s predmetnim potovanjem že imel (na primer vizumov…).

POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA

 • Če potnik želi odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi. V primeru odpovedi, tudi če gre za rezervacijo na poizvedbo (RQ-request), opisano v točki PRIJAVE IN VPLAČILA, se za potovanje, ki ga v skladu s prvo alinejo poglavja Splošna določila organizira agencija, obračunajo naslednji stroški:
  • 50 € za odpoved do 8 dni pred odhodom;
  • 100% vrednosti aranžmaja za odpoved 7 in manj dni pred odhodom, oziroma če se potnik ne pojavi pravočasno na mestu odhoda ali v nastanitvenem objektu (no show), ali odpove aranžma oz. prekine potovanje že po njegovem začetku, oziroma v primerih, ko je za njegovo potovanje kupljena vozovnica prevoznika, ki zanjo obračunava 100% stroške odpovedi ne glede na datum odpovedi; pri čemer se v vrednost aranžmaja v nobenem primeru ne vštevajo prijavnina in stroški zavarovanja odpovedi potovanja.
 • V primeru odpovedi prevoza, ki ga v skladu s prvo alinejo poglavja Splošna določila pod blagovno znamko GO OPTI organizira družba TM Vista d.o.o., potnika bremenijo stroški odpovedi določeni v splošnih pogojih le te.
 • Potnik se lahko stroškom odpovedi, ki so posledica bolezni, smrti ali nesreče njega samega ali njegovih najožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec), do česar je prišlo po sklenitvi pogodbe, v veliki meri (80% stroškov odpovedi) izogne z vplačilom Odstopnine, ki ga izvede sočasno z rezervacijo. Za Sončkove aranžmaje znaša Odstopnina 3% vrednosti aranžmaja. Pri odpovedih potovanj s plačano Odstopnino se potnika bremeni za soudeležbo v višini 20% stroškov odpovedi, administrativne stroške v višini 20 € ter za znesek odstopnine. Razloge odpovedi iz te alineje potnik dokazuje s predložitvijo ustreznega potrdila.

OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

 • Potnik je dolžan agenciji pred sklenitvijo pogodbe posredovati svoje podatke oz. podatke njegovih sopotnikov tako, kot glasijo v njihovih osebnih dokumentih, ki jim omogočajo prestop meje, katere državljani so. V kolikor potnik oziroma kateri od njegovih sopotnikov, ki potujejo v tujino, ni državljan ene izmed članic Evropske unije, je na povezavi www.mzz.gov.si/en/travel_and_visa_information/ dolžan preveriti informacije glede morebitnih vizumov za Slovenijo zase in za svoje sopotnike. V primeru kakršnega koli potnikovega dvoma glede potrebe pridobitve vizuma, se je potnik še pred sklenitvijo pogodbe glede tega vprašanja dolžan obrniti na agencijo po elektronski pošti na naslov marketing@sonchek.com. V primeru, da potnik opusti zgornje aktivnosti iz te alineje, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, ki nastanejo tako njemu kot tudi agenciji.
 • Potnik je dolžan pred sklenitvijo pogodbe podrobno preučiti organizatorjev program, ki mu je na voljo v pisni ali v elektronski obliki, in se v primeru opustitve te obveze ne more uspešno sklicevati na kakršnokoli informacijo, pridobljeno kjerkoli ali od kogarkoli, ki bi organizatorju nalagala širše ali drugačne obveznosti, kot izhajajo iz njegovega programa potovanja. V primeru, ko potniku pred sklenitvijo pogodbe organizatorjeve obveznosti iz programa ne bi bile v celoti jasne, se je glede tega pred sklenitvijo pogodbe dolžan obrniti neposredno nanj.
 • Potnik je dolžan upoštevati organizatorjeve informacije o potrebnih vizumih, morebitnih posebnostih glede veljavnosti potnih listin v času vstopa v Slovenijo in o zdravstvenih ter ostalih formalnostih, ki so potrebne za potovanje in bivanje v namembnem kraju potovanja. Potnik mora pravočasno poskrbeti za pridobitev vstopnega vizuma, v kolikor je potreben, prav tako mora pravočasno pred pričetkom potovanja v celoti poskrbeti za izpolnjevanje obveznih zdravstvenih in ostalih pogojev za vstop v Slovenijo.
 • Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih, hotelskih oz. drugih nastanitvenih objektih in v s temi objekti povezanih objektih, red na prevoznih sredstvih ter v vseh primerih sodelovati s predstavnikom organizatorja, vodnikom ali izvajalcem storitve v skladu z načelom dobre vere in poštenja.
 • Potnik se je ob nastopu potovanja dolžan izkazati s potovalnim dokumentom organizatorja - voucherjem. Priporočamo, da v kolikor potnik potovalnih dokumentov ne bi prejel 4 do 5 dni pred odhodom, glede prejema slednjih preveri pri prodajnem mestu
 • V kolikor potnik ne upošteva svojih obveznosti iz tega člena, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator oziroma pooblaščena agencija pa sta razbremenjena vsakršne odgovornosti za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.

REŠEVANJE PRITOŽB

 • Če pride do nekvalitetne in nepopolne izvedbe storitev, navedenih v programu, lahko potnik zahteva znižanje cene turističnega aranžmaja, če pa mu je zaradi tega nastala tudi škoda, ima tudi pravico do odškodnine.
 • Potnik ne more uspešno uveljaviti znižanja cene, v kolikor pri predstavniku oz. vodniku organizatorja v kraju samem neustreznosti storitve ne reklamira takoj in v kolikor pri reševanju zapleta ne ravna v skladu z načelom dobre vere in poštenja. V kolikor organizatorjev predstavnik oz. vodnik nista dosegljiva v razumnem času, je potnik dolžan pomanjkljivosti sporočiti na dežurno telefonsko številko agencije +386 51 674 000, na kateri pod imenom Sončkova asistenca deluje pomoč potnikom. Za odpravo manjših pomanjkljivosti storitve, ki ne vplivajo na pogodbeno ceno, naj se potnik obrne neposredno na ponudnika storitve (npr. hotelirja, prevoznika), v kolikor pa s tako svojo zahtevo ne bi bil uspešen, naj o tem nemudoma obvesti organizatorjevega predstavnika oz. vodnika.
 • Potnik dokazuje reklamiranje v kraju samem z zapisnikom, ki ga sestavi z organizatorjevim predstavnikom oz. vodnikom, ter z materialnimi dokazi (fotografije in podobno), do katerih je v času bivanja lahko prišel brez posebnega napora.
 • Potnik lahko organizatorju potovanja poda zahtevek za znižanje cene oz. odškodninski zahtevek v pisni obliki v zakonsko določenem prekluzivnem roku po zaključku potovanja, ki v času sprejema teh splošnih pogojev znaša 2 meseca.
 • Organizator odgovarja potniku za nastalo škodo največ do višine cene aranžmaja oškodovanega potnika; ta omejitev ne velja v primeru potnikove okvare zdravja ali smrti, za katero bi odgovarjal organizator.
 • Organizator je dolžan odgovoriti na zahtevek potnika v roku, ki ga določa zakon.

KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV

 • Hoteli v programih so označeni v skladu z uradno kategorizacijo, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Prehrana, udobje, storitve in ostala ponudba, vključno s plažami in bazeni, so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij in nanje organizator potovanja nima vpliva.
 • Manjše, nebistvene poškodbe opleska sobe in stavbnega pohištva, alge na fugah keramičnih ploščic, rege pri vratih namenjene prezračevanju ter morebitne ostale drobne napake na opremi sobe, ki ne vplivajo bistveno na estetski izgled in njeno funkcionalnost, ne glede na kategorijo objekta ne morejo biti predmet pritožbe, saj ne zmanjšujejo kvalitete bivanja gostov.
 • Delovanje klimatskih naprav je v nekaterih objektih vezano na določeno sezono, ponekod pa na pojav visokih temperatur in je v izključni pristojnosti hotelirja. V nekaterih hotelih je delovanje klimatske naprave vezano na prisotnost gostov v sobi in zaprtost balkonskih vrat.
 • Svetujemo, da pred rezervacijo v katalogu ali pri prodajalcu preverite režim delovanja klimatske naprave v objektu, saj nedelovanje klimatske naprave iz zgoraj opisanih razlogov ne predstavlja pomanjkljivosti turističnega aranžmaja.
 • Pri aranžmajih, označenih z “all inclusive”, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oz. ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh all inclusive ponudb med seboj. Običajno je osnovna storitev pri all inclusive polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta tudi pijača. Nekateri hoteli nudijo pestro animacijo in nekatere športne aktivnosti brez doplačila. Tudi ležalniki in senčniki so ponekod zajeti v ceno.

NASTANITEV, ŽELJE POTNIKOV

 • V kolikor potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, oprema, ločeni ležišči, lega - orientacija, določeno nadstropje...), bo sprejel nastanitev v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem hotelu. Razdelitev sob je v izključni pristojnosti hotelirjev. Organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, želje potnika lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.
 • Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta navadno ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je navadno majhna in ima slabšo lego.
 • Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre večinoma za dvoposteljno sobo z dodatnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Navadno gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je večinoma primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da lahko zložljiva postelja bistveno omeji gibanje v sobi. Enaka opozorila veljajo za dvoposteljne sobe z dodatnim ležiščem.
 • Po običajih se menjava sob vrši med 12. in 14. uro ter apartmajev med 14. in 16. uro. Tako je potrebno pri odhodu sobo oz. apartma zapustiti do 10. ure, saj je le-to potrebno pripraviti za nove goste. Za točne ure prevzema oziroma zapustitve sobe veljajo predpisi vsakega posameznega hotela oziroma apartmaja.

FAKULTATIVNI IZLETI

 • Fakultativne izlete in oglede na potovanju organizirajo lokalne agencije, ki jih ponujajo hotelirju zaradi popestritve njegove ponudbe. Organizator na izvedbo teh izletov nima nikakršnega vpliva in za pravilnost izvedbe takih izletov oz. ogledov ne prevzema odgovornosti, saj je njihova izvedba izven njegove sfere delovanja, četudi organizatorjevi predstavniki na določeni destinaciji potnike seznanijo s ponudbo teh izletov in jim pomagajo pri zagotovitvi njihove udeležbe na takih izletih ali ogledih.
 • Zaradi varovanja svojih pravic v primeru neustrezne izvedbe takšnega izleta ali ogleda se potnik obrača neposredno na izvajalca take storitve.

UPORABA PODATKOV

 • Agencija varuje vse pridobljene podatke o potnikih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje, da potnik s sklenitvijo pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave, pošiljanja obvestil, povezanih s potovanjem, nadzora kvalitete in obveščanja o ponudbi agencije. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje, lahko pa to svoje soglasje prekliče naknadno.

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

 • V kolikor je posamezno določilo teh pogojev drugačno od določil v programu ali letaku za posamezno potovanje, veljajo določila programa oz. letaka.
 • Ti splošni pogoji veljajo od dne njihovega sprejetja in učinkujejo v vseh pogodbenih razmerjih, sklenjenih po njihovem sprejemu.
 • V kolikor ti pogoji potniku zagotavljajo ožji obseg pravic, kot mu gredo po predpisih, veljavnih na območju Republike Slovenije, se v primeru kogentnosti določil teh predpisov v morebitnih sporih uporabljajo določila teh predpisov.

SODNA PRISTOJNOST

 • Za morebitne spore iz pogodbenega razmerja med agencijo in potnikom, ki jih ni možno rešiti po mirni poti, je pristojno sodišče v Mariboru, pravo, ki se uporablja pa je slovensko.

Turistična agencija Sonček d.o.o., Maribor
(veljavnost od 1.5.2015)

Splošni pogoji za transferje in prevoze GoOpti Organizator: TM Vista d.o.o., Ljubljana, Slovenija

Na podlagi 120. člena Obligacijskega zakonika, določil Zakona o prevozih v cestnem prometu, določil Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu, določil Zakona o varstvu potrošnikov ter sprememb navedenih zakonov družba TM VISTA Informacijski Sistemi d.o.o., Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana objavlja

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA PORTALA GoOpti.COM IN POSREDOVANJA OZIROMA ORGANIZACIJE PREVOZA OSEB S STRANI LOKALNIH PREVOZNIKOV, KI SO IMETNIKI FRANŠIZE ALI LICENCE GoOpti

1. ČLEN - UVODNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: Splošni pogoji) opredeljujejo pogoje prodaje in nakupa storitev posredovanja in organizacije prevozov ter obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb kot kupcev pri naročanju storitev ter sklepanju pogodb za prevoze in druge storitve. Na osnovi Splošnih pogojev se stranke dogovorijo o pravicah in obveznostih vseh pogodbenih strank v poslovnem odnosu, kjer družba TM VISTA Informacijski Sistemi d.o.o., Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana posreduje, organizira in izvaja prevoze oseb.

Spletni portal GoOpti.com in zaščitena znamka GoOpti sta v lasti in upravljanju družbe TM VISTA d.o.o. Družba TM VISTA d.o.o. je pridobila licenco št. G0004522 za opravljanje prevozov v Sloveniji pri GZS dne 17. 5. 2011.

2. ČLEN – OPREDELITEV POJMOV

GoOpti – je družba TM VISTA Informacijski Sistemi d.o.o., Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, matična številka: 2364492000, davčna številka: SI21026114, ki posreduje prevoze drugih prevoznikov in tudi izvaja lastne prevoze. GoOpti vedno nastopa kot posrednik informacij in lahko nastopa kot POSREDNIK ali PREVOZNIK.

DRUG PREVOZNIK – je prevoznik, s katerim GoOpti nima pogodbenega odnosa in ki ne sodeluje v pogodbenem razmerju z GoOpti.

OKNO FLEKSIBILNOSTI – sporoča, koliko ur je maksimalen odmik dejansko izvedenega prevoza od želene ure prihoda oziroma odhoda NAROČNIKA.

NAROČNIK – je oseba, fizična ali pravna, ki naroča in kupuje storitev prevoza iz ponudbe GoOpti in je plačnik storitve in lahko nastopa tudi kot POTNIK.

POSREDNIK – je pravna oseba, ki posreduje storitev prevoza drugega izvajalca – PREVOZNIKA in ima za posredovanje dostop do portala GoOpti v skladu s pogodbo o posredovanju.

POTNIK – je fizična oseba, ki dejansko koristi storitev prevoza oziroma posredovane storitve v skladu s Splošnimi pogoji.

PREVOZNIK – je izvajalec storitve prevoza oseb v skladu s pogodbo o prevozu in Splošnimi pogoji, ki lahko nastopa tudi kot POSREDNIK.

PREVOZNA POGODBA – je pogodba, kjer se PREVOZNIK zavezuje, da bo NAROČNIKA oziroma POTNIKA prepeljal do določenega kraja, NAROČNIK pa, da bo PREVOZNIKU plačal ustrezno prevoznino. PREVOZNA POGODBA je sklenjena, ko NAROČNIK/POTNIK na spletni strani www.GoOpti.com potrdi, da je prebral Splošne pogoje in da se z njimi strinja, in opravi nakup.

URA NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA – je zadnja ura, ob kateri je GoOpti dolžan POTNIKA pripeljati in izkrcati na destinaciji. Na spletni strani poimenovan: »ME ODLOŽITE NAJPOZNEJE OB«.

URA NAJZGODNEJŠEGA ODHODA – je prva ura, ko je POTNIK pripravljen na odhodni lokaciji za odhod. Na spletni strani poimenovan: »ME POBERITE NE PREJ KOT OB«.

VREDNOSTNA KODA – je dobroimetje v različnih vrednostih, ki ga GoOpti odobri NAROČNIKU v raznih primerih, navedenih v teh Splošnih pogojih. Veljavnost VREDNOSTNE KODE je eno (1) leto od dneva njene izdaje. VREDNOSTNO KODO je mogoče koristiti samo v celoti v enem nakupu, prenos preostanka ni možen. GoOpti prav tako ne izplačuje razlike med VREDNOSTNO KODO in ceno nakupa.

www.GoOpti.com – je spletna stran, preko katere NAROČNIK posreduje naročilo, rezervacijo in nakup za prevoz GoOpti.

3. ČLEN – ISKANJE PREVOZOV IN CENA

V procesu rezervacije prevoza mora NAROČNIK označiti, ali gre za povratni prevoz, število POTNIKOV, datum prevoza in URO NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA ali URO NAJZGODNEJŠEGA ODHODA. Cena prevoza ni fiksna, ampak se določa na podlagi povpraševanja po prevozih na določeni relaciji na določen dan in uro. V primeru prevozov na letališča ali druge lokacije, od koder POTNIK nadaljuje prevoz z letalskim ali drugim prevoznikom, je izjemno pomemben izračun želene URE NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA ali v primeru povratka URE NAJZGODNEJŠEGA ODHODA. Ta izračun mora NAROČNIK/POTNIK opraviti sam glede na čase, navodila in zahteve DRUGEGA PREVOZNIKA. Z upoštevanjem časa odhoda DRUGEGA PREVOZNIKA mora NAROČNIK/POTNIK sam opredeliti, kdaj je zadnji čas za prihod na odhodno lokacijo, s katere nadaljuje pot z DRUGIM PREVOZNIKOM, oziroma ob kateri uri se pričakuje prihod na lokacijo, od koder nadaljuje potovanje z GoOpti. Iskalnik letalskih letov na spletni strani GoOpti, ki primerja uro odhoda ali pristanka leta z označeno uro želenega NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA ali NAJZGODNEJŠEGA ODHODA v skladu z minimalnimi povprečnimi časi trajanj med prihodom na letališče in odhodom letala oziroma pristankom letala in prihodom iz letališke stavbe, je le informativnega značaja. GoOpti, POSREDNIK in PREVOZNIK ne prevzemajo nikakršne odgovornosti v primeru zamud DRUGIH PREVOZNIKOV, kot tudi ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala NAROČNIKU ali POTNIKU kot posledica uporabe informativnega izračuna ali kot posledica napačne ocene NAROČNIKA/POTNIKA za URO NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA ali URO NAJZGODNEJŠEGA ODHODA.

4. ČLEN – TIPI PREVOZOV

Po vpisu vseh podatkov spletno mesto GoOpti.com ponudi možne alternative na ta dan ob želenih urah.

GoOpti ponuja tri različne tipe prevozov z različnimi omejitvami in značilnostmi storitve:

VIP prevoz pomeni, da gre za prevoz po naročilu NAROČNIKA ob urah, ki jih želi NAROČNIK, ki poteka od naslova odhodne lokacije do naslova na destinaciji po željah NAROČNIKA. Prevoz koristi izključno NAROČNIK oziroma navedeni POTNIKI NAROČNIKA. Če je v iskalnik vpisana URA NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA, se prevoz načrtuje tako, da je prihod v primeru normalnih pogojev v prometu ob točno določeni uri oziroma pred navedenim časom. Odhod vozila določi GoOpti glede na pričakovano trajanje prevoza. Če je v iskalnik vpisana URA NAJZGODNEJŠEGA ODHODA, bo odhod vozila načrtovan ob tej uri in GoOpti, POSREDNIK in PREVOZNIK ne odgovarjajo za morebitne zamude na destinacijo. Prevoz se opravi z udobnim VIP vozilom (tip vozila bo izbran glede na število potnikov). VIP prevoz tudi pomeni, da NAROČNIK lahko ob nakupu izbere cenovno ugodnejšo opcijo, ki ne omogoča povračila denarja v primeru odpovedi ali pa dražjo opcijo, ki omogoča, da naročnik rezervacijo celotnega prevoza do 48 ur pred odhodom prekliče in dobi polno povračilo plačanega denarja.

FIX prevoz pomeni, da gre za prevoz po naročilu NAROČNIKA ob urah, ki jih želi NAROČNIK, ki poteka od naslova odhodne lokacije do naslova na destinaciji po željah NAROČNIKA. Prevozu se lahko dodaja druge POTNIKE, ki jih določi GoOpti. Možna so krajša čakanja in postanki na posameznih lokacijah. Če je v iskalnik vpisana URA NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA, se prevoz načrtuje tako, da je prihod ob tej uri oziroma 15 minut pred ali po navedenem času. Odhod vozila določi GoOpti glede na pričakovano trajanje prevoza.
Če je v iskalnik vpisana URA NAJZGODNEJŠEGA ODHODA, bo odhod vozila načrtovan ob tej uri oziroma 15 minut pred ali po navedenem času in GoOpti, POSREDNIK in PREVOZNIK ne odgovarjajo za morebitne zamude na destinacijo. NAROČNIK mora pri izračunu ure odhoda upoštevati, da je trajanje potovanja v primeru FIX prevoza zaradi dodatnih postankov in obvozov daljše kot v primeru VIP prevoza. V primeru odpovedi s strani NAROČNIKA vračilo plačila ni možno. NAROČNIKU v določenih primerih GoOpti tudi ponudi alternativne ure že potrjenih prevozov ob znani uri, ki imajo zgodnejši prihod na destinacijo, kot je označena URA NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA, oziroma kasnejši odhod, kot je označena URA NAJZGODNEJŠEGA ODHODA. V primeru FIX prevoza gre lahko v določenih primerih tudi za prevoz po sistemu linijskega prevoza, ki ima točno določene ure odhoda in prihoda.

OPTI prevoz je cenovno najugodnejši prevoz, pri katerem GoOpti individualna naročila prevozov z enakimi relacijami in podobnimi urami združuje. Posledice združevanja POTNIKOV so čakanje in postanki na posameznih lokacijah (hotelih, prenočiščih ali domačih naslovih). Ura odhoda/prihoda se prilagaja različnim potrebam NAROČNIKOV, ki so rezervirali prevoz. GoOpti poskuša združevati naročila tako, da prihaja do najmanjših odstopanj od želenih časov. V primeru OPTI prevozov mora NAROČNIK izbrati primerno OKNO FLEKSIBILNOSTI glede na svoje omejitve in zahteve. Vsaka relacija ima svoje vnaprej nastavljeno OKNO FLEKSIBILNOSTI. Pri prvem koraku procesa iskanja prevoza je vedno ponujena cena z vnaprej nastavljenim OKNOM FLEKSIBILNOSTI. Če NAROČNIK pritisne na gumb »CENOVNE MOŽNOSTI«, lahko izbira med različnimi možnostmi fleksibilnosti. V primeru izbire najpoznejšega prihoda se lahko zgodi, da je prihod do toliko ur pred URO NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA, v primeru izbire najzgodnejšega odhoda pa je lahko odhod do toliko ur kasneje od URE NAJZGODNEJŠEGA ODHODA. GoOpti ima pravico, da lahko vnaprej nastavljeno OKNO FLEKSIBILNOSTI za vsako posamezno relacijo kadarkoli spremeni, NAROČNIK pa to sprejema. Lokaciji vkrcanja in izkrcanja sta točno določeni. Za doplačilo je mogoče po želji spremeniti omenjene lokacije. V primeru odpovedi s strani NAROČNIKA vračilo plačila ni možno.

Spremembe datuma in izbranih časov pri že potrjenih in vplačanih rezervacijah za OPTI in FIX prevoz niso mogoče.

V primeru izbire prevoza tipa FIX ali OPTI se prevoz lahko izvede v sodelovanju več PREVOZNIKOV, kar pomeni, da se POTNIK med vozili presede in prestavi prtljago.

5. ČLEN – REZERVACIJA, PLAČILO IN POTRDITEV

Potrditev vnesenih podatkov:

Nato mora NAROČNIK ali POSREDNIK potrditi pravilnost želene vstopne in/ali izstopne točke ter v primeru prevoza na letališče ali z letališča preveriti pravilnost izbrane URE NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA oziroma NAJZGODNEJŠEGA ODHODA z uro odhoda ali pristanka letala ali drugega prevoznega sredstva. Za uro leta mora NAROČNIK oz. POSREDNIK uporabiti podatek DRUGEGA PREVOZNIKA. Če je ta podatek v kakršnemkoli neskladju z izbrano uro oziroma OKNOM FLEKSIBILNOSTI naročenega prevoza, je dolžnost NAROČNIKA/POSREDNIKA, da preko spletnega portala www.GoOpti.com prekliče prevoz in izvede nov nakup.

Tudi v primeru, da NAROČNIK/POTNIK/POSREDNIK preveri navedeno in mu sistem dovoli nakup, GoOpti, POSREDNIK in PREVOZNIK ne prevzemajo odgovornosti, da sta izbrani uri prihoda in odhoda pravilni, saj se ure poletov spreminjajo in letalski prevozniki o tem obveščajo le POTNIKE.

V primeru, da stranka označi, da nima leta, GoOpti ne prevzema nikakršne odgovornosti v povezavi z zamudo prihoda na izbrano destinacijo.

V primeru, da stranka označi, da nima leta, PREVOZNIK čaka na POTNIKA/E največ pet minut od v sporočilu navedene ure.

Prvi korak: Pri prvem koraku mora NAROČNIK ali POSREDNIK vpisati podatke POTNIKOV: ime, priimek, mobilno telefonsko številko, e-poštni naslov, morebitne ločene vstopne in izstopne lokacije za posamezne POTNIKE. Pri tem mora NAROČNIK ali POSREDNIK, kadar je eden od POTNIKOV otrok do višine 150 cm, obvezno naročiti in kupiti otroški sedež primerne velikosti glede na višino in težo otroka. Če NAROČNIK tega ne naredi, GoOpti in PREVOZNIK nista zavezana izvesti prevoza ne za otroka niti za njegovega spremljevalca ter ne odgovarjata za škodo, ki bi zaradi tega nastala NAROČNIKU/POTNIKU.

V primeru, da potuje skupaj več kot 8 oseb, je treba vpisati le ime prvega POTNIKA. Če NAROČNIK vpiše le ime prvega POTNIKA, potem je dolžan na dan potovanja s seboj prinesti spisek potnikov in ga izročiti vozniku. Če NAROČNIK tega ne naredi, GoOpti ni zavezan izvesti storitve, dokler pisni seznam potnikov ni predan vozniku. Prvi POTNIK, ki je vpisan, je nosilec rezervacije, on lahko edini spreminja podatke ter odpove naročilo za posamezne POTNIKE ali prevoz v celoti.

Drugi korak:
Pri drugem koraku mora NAROČNIK ali POSREDNIK označiti velikost in število kosov prtljage, s katero POTNIK potuje, ter morebitne druge želje, ki se doplačajo. Več o prtljagi in doplačilih je zapisano v 8. členu teh Splošnih pogojev.

Tretji korak:
Pri tretjem koraku NAROČNIK ali POSREDNIK ponovno pregleda vse vpisane in izbrane informacije ter potrdi, da se strinja s temi Splošnimi pogoji in s Politiko zasebnosti. GoOpti ni zavezan nuditi storitev nikomur, ki ne soglaša s temi Splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti.

Četrti korak:
S sprejemom teh Splošnih pogojev in Politike zasebnosti NAROČNIK ali POSREDNIK nadaljuje na naslednji korak, plačilo, ki se nahaja na varnem strežniku banke, ki izvaja storitev plačevanja za GoOpti, in kjer opravi plačilo s kreditno ali debetno kartico. Plačilo je možno s plačilnimi karticami VISA, VISA Electron, MASTERCARD in MAESTRO.

Nekateri POSREDNIKI imajo z GoOpti ali PREVOZNIKI sklenjeno pogodbo o sodelovanju, kjer je pogodbeno dogovorjeno plačevanje preko bančnega računa na osnovi kumulativnih računov. Ti POSREDNIKI s potrditvijo Splošnih pogojev in Politike zasebnosti in s pritiskom tipke »naprej« opravijo nakup prevoza, ne da bi plačali s kreditno ali debetno kartico. POSREDNIK v primerih, ko ne opravi plačila s kreditno kartico, opravi plačilo kumulativne fakture nakupov, kot je dogovorjeno v pogodbi med POSREDNIKOM in GoOpti ali PREVOZNIKOM.

6. ČLEN – SKLENITEV POGODBE

S plačilom je pogodba sklenjena in prevoz potrjen. GoOpti se zavezuje, da bo prevoz izpeljan s strani GoOpti ali PREVOZNIKA. GoOpti ima pravico, da tudi po sklenitvi pogodbe NAROČNIKU ponudi denarno nadomestilo namesto izvedbe prevoza in povrnitev vseh nastalih stroškov. V primeru, da NAROČNIK takšno ponudbo pisno sprejme, GoOpti ni več zavezan k izvedbi prevoza.

GoOpti ne opravlja prevozov oseb mlajših od 15 let brez spremstva ali pooblastila skrbnika in prevozov živali brez predhodne odobritve GoOpti in brez spremstva.

7. ČLEN – OBVEŠČANJE POTNIKOV IN INFORMACIJE O PREVOZU

GoOpti dan pred odhodom naročenega prevoza pošlje na mobilno telefonsko številko in e-poštni naslov POTNIKA sporočilo s: točno uro odhoda, podatki o PREVOZNIKU, kontaktom voznika, tipom vozila in lokacijo vstopa v vozilo. V primeru, da telefonsko ali spletno omrežje ne deluje, GoOpti ne prevzema nobene odgovornosti za neobveščenost POTNIKOV.

GoOpti uporablja mobilno telefonsko številko ali e-poštni naslov POTNIKA tudi v primeru urgentnih sporočil v zvezi z izvedbo storitve. Zaradi nepričakovanih sprememb je možno, da GoOpti pošlje naknadno/novo sporočilo z novimi podatki o uri prevoza, lokaciji, prevozniku in vozilu. NAROČNIK/POTNIK mora upoštevati najnovejše sporočilo.

GoOpti uporablja podatke, ki jih je priskrbel NAROČNIK oziroma POTNIK. Za točnost posredovanih kontaktov GoOpti ne odgovarja, prav tako GoOpti, POSREDNIK in PREVOZNIK ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi izhajala iz uporabe napačnih kontaktnih podatkov, posredovanih s strani NAROČNIKA/POTNIKA.

8. ČLEN – PRTLJAGA

POTNIK je brezplačno in brez predhodne najave upravičen le do manjših torbic, vrečk ali oblek, ki so lažje od 5 kg in v velikosti največ 40 x 20 x 55 cm, ki jih ima lahko POTNIK pri sebi. Vsa ostala prtljaga, ki gre v prtljažni prostor vozila, mora biti vnaprej najavljena. Cena posameznega tipa kovčka ali paketa različnih velikosti in tež je odvisna od PREVOZNIKA, vozila in relacije. V fazi nakupa v četrtem koraku, ko NAROČNIK pravilno označi število in tip prtljage, mu sistem samodejno izračuna ceno dodatne prtljage. Če teža in dimenzije prtljage presegajo navedene vrednosti, ki jih je NAROČNIK označil, in voznik nima dovolj prostora v vozilu, sme voznik zavrniti prevoz takšne prtljage. Kolesa in na splošno vsa prtljaga mora biti ustrezno zapakirana, da se ne umaže in ne poškoduje prtljage drugih potnikov. V primeru, da dodatna prtljaga ni predhodno ob rezervaciji navedena in doplačana ali je neprimerno in neustrezno zapakirana, sme voznik prevoz takšne prtljage zavrniti, če v vozilu ni ustreznega in primernega prostora za varen prevoz potnikov in prtljage. V primeru, da je prtljaga primerno zapakirana in je prostor v vozilu, ima GoOpti pravico za prevoz te prtljage zaračunati preseženo težo od najavljene, in sicer 1 €/kg.

V vozilo ni dovoljeno vnašanje in prevažanje nevarnih snovi in predmetov, kot so: radioaktivne snovi, eksplozivi, vnetljive tekočine, plinske jeklenke z butanom ali propanom, orožja, noži, strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, snovi, ki vsebujejo viruse in bakterije, droge.

Voznik, POSREDNIK, PREVOZNIK in GoOpti ne odgovarjajo za osebne stvari, izgubljene ali pozabljene v vozilu

9. ČLEN – POTEK VOŽNJE

Trenutek, ko POTNIK zasede svoje mesto v vozilu in ko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri dogovorjene destinacije, je definiran kot začetek vožnje. Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek, pri čemer vozilo zapustijo vsi POTNIKI. Na poteh, ki trajajo štiri in pol (4,5) ure ali več sta predvidena dva (2) postanka v skupnem trajanju petinštirideset (45) minut. V primeru krajših poti se voznik vsakokratno za postanek dogovori s POTNIKI, pri čemer je dovolj za prvi postanek, ki lahko traja do 15 minut, želja vsaj enega POTNIKA, za vse nadaljnje postanke pa soglasje vseh. Ob prepogostih postankih na izrecno željo NAROČNIKOV/POTNIKOV voznik, POSREDNIK, PREVOZNIK in GoOpti ne odgovarjajo za morebitne zamude na končno destinacijo. Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinaciji vozilo zapustijo vsi POTNIKI. Le v primeru VIP prevozov je pot vožnje vedno najkrajša oziroma najhitrejša možnost, razen, če proti morebitnem doplačilu POTNIKI ne želijo drugače. V primeru vseh drugih tipov prevozov (OPTI, FIX) je mogoče, da se vozilo na poti ustavlja na domačih naslovih, drugih vstopnih ali izstopnih postajah ter posledično ne pelje po najbolj optimalni poti, kar pomeni daljše trajanje vožnje. V primeru napovedanih slabših vremenskih razmer, del na cesti, napovedanih zastojev ipd. je lahko odhod vozila zaradi predvidenega daljšega trajanja vožnje do dve (2) uri prej.

V primeru izbire tipa prevoza FIX ali OPTI se prevoz lahko izvede v sodelovanju več PREVOZNIKOV, kar pomeni, da se POTNIK med vozili presede in prestavi prtljago.

Voznik ima vedno pravico opraviti postanek, v kolikor bi ga potreboval zaradi varnosti vožnje.

10. ČLEN – ODPOVED NAROČILA S STRANI NAROČNIKA/POSREDNIKA/POTNIKA

Odpoved naročila s strani NAROČNIKA/POSREDNIKA/POTNIKA s povračilom vplačanega denarja je mogoča le v primeru določenih VIP prevozov, ki so na spletni strani označeni, da omogočajo odpoved celotnega prevoza z vračilom vplačanega denarja, če NAROČNIK, POSREDNIK ali POTNIK obvesti GoOpti o odpovedi vsaj 48 ur pred načrtovanim pričetkom vožnje. V primeru odpovedi FIX in OPTI prevozov ter tistih VIP prevozov, ki povračila denarja ne dovoljujejo, povrnitev vplačanega denarja ni mogoča, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

V določenih omejenih primerih in zneskih je mogoča delna ali polna povrnitev kupnine pri FIX prevozih v skladu s splošnimi pogoji PREVOZNIKA in Zakonom o prevozih v cestnem prometu, če gre za redni linijski prevoz.

Pogodba o prevozu med NAROČNIKOM in GoOpti ni odvisna od pogodb in dogovorov, ki jih ima NAROČNIK/POTNIK sklenjene z DRUGIMI PREVOZNIKI. V skladu s temi Splošnimi pogoji v primeru odpovedi pogodbe zaradi razlogov na strani NAROČNIKA že vplačanih zneskov GoOpti ne vrača.

Kadar v skladu s temi Splošnimi pogoji v primeru odpovedi ni denarnega povračila, je mogoče pridobiti VREDNOSTNO KODO v vrednosti določenega deleža že izvedenega nakupa. Pogoj za to je, da se izvede odpoved naročila preko spletne platforme GoOpti.com v zavihku mojOpti.

Vrednost VREDNOSTNE KODE je odvisna od pravočasnosti odpovedi naročila. Vrednost VREDNOSTNE KODE je lahko največ 85 % kupnine za prevoz (če se prevoz odpove do 14 ur po izvedenem nakupu) in najmanj 10 % kupnine za prevoz (če se prevoz odpove vsaj 2 uri pred naročenim prevozom). Kadar NAROČNIK odpoveduje za posameznega POTNIKA v skupini, je VREDNOSTNA KODA vredna ne glede na trenutek odpovedi samo 10 % vrednosti prevoza za tega POTNIKA.

VREDNOSTNA KODA se ne šteje kot povračilo vplačanega zneska, ampak kot nagrada za korekten odnos, da POTNIK, NAROČNIK ali POSREDNIK GoOpti obvesti, da POTNIK ne bo koristil storitve ter zato GoOpti nastajajo nižji stroški.

11. ČLEN – ODPOVED IZVEDBE PREVOZA S STRANI GOOPTI

GoOpti ima pravico odpovedati prevoz v primeru zaprtja OPTI relacije vsaj 1 mesec pred POTNIKOVIM odhodom in povrniti le vplačano kupnino, za drugo škodo GoOpti ne odgovarja.

GoOpti ima pravico, da odpove prevoz v 24 urah po izvedenem nakupu, v kolikor ugotovi, da gre za napako v sistemu naročanja. V tem primeru se povrne kupnina, za drugo škodo pa GoOpti ne odgovarja.

GoOpti ima vedno pravico odpovedati prevoz, brez povračila kupnine, v kolikor ugotovi, da je prišlo do zlorabe programa/sistema naročanja s strani NAROČNIKA/POSREDNIKA/ POTNIKA.

12. ČLEN – OKVARA VOZILA IN DRUGE IZREDNE PREKINITVE VOŽNJE ZA KATERE POTNIK NE ODGOVARJA

V primeru okvare vozila se PREVOZNIK zavezuje priskrbeti nadomestni prevoz. Če nadomestnega vozila ni možno priskrbeti v roku štirih (4) ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, PREVOZNIK NAROČNIKU povrne vplačano prevoznino in doda VREDNOSTNO KODO v višini te vplačane vrednosti. NAROČNIK/POTNIK v primeru okvare vozila do povrnitve drugih stroškov ali kakršnekoli odškodnine ni upravičen.

Če je prevoz prekinjen zaradi drugih izrednih vzrokov, za katere POTNIK ne odgovarja (razen višje sile), ima POTNIK pravico zahtevati, da ga PREVOZNIK skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu vrne prevoznino ali odstopiti od pogodbe in zahtevati od PREVOZNIKA vrnitev prevoznine. V obeh primerih PREVOZNIK NAROČNIKU povrne vplačano prevoznino in doda VREDNOSTNO KODO v višini te vplačane vrednosti. NAROČNIK/POTNIK v primeru drugih izrednih prekinitev vožnje do povrnitve drugih stroškov ali kakršnekoli odškodnine ni upravičen.

13. ČLEN – ZAMUDE

Zamude POTNIKA/-OV:

GoOpti ni dolžan čakati POTNIKA v primeru zamud DRUGIH PREVOZNIKOV in je, v primeru daljše zamude DRUGEGA PREVOZNIKA, pogodba med GoOpti in NAROČNIKOM razvezana. Daljša zamuda v tem primeru pomeni dlje kot 15 minut pri izbiri URE NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA ne glede na izbrani tip prevoza. Pri izbiri URE NAJZGODNEJŠEGA ODHODA zamuda POTNIKA zaradi zamude DRUGEGA PREVOZNIKA pri FIX ali OPTI prevozu ne sme preseči okna fleksibilnosti pri enem od POTNIKOV v istem vozilu za uro in pol pri relacijah nad 150 km oziroma za 30 minut pri relacijah pod 150 km. Največji čakalni čas je 6 ur. V primeru VIP prevoza lahko zamuda POTNIKA zaradi zamude DRUGEGA PREVOZNIKA znaša do 6 ur pri relacijah nad 150 km oziroma 2 uri pri relacijah pod 150 km. Navedeno v tej točki velja tudi v primeru drugih nepričakovanih sprememb, kot so: preusmeritev prihoda letala na drugo letališče, zamuda letala zaradi napačno vpisanih UR NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA ali NAJZGODNEJŠEGA ODHODA. Če POTNIK zamuja, čeprav je DRUGI PREVOZNIK že prispel, je čakalni čas do 15 minut po predvidenem času odhoda. Če zamuda POTNIKA ni odvisna od DRUGEGA PREVOZNIKA, je čakalni čas 5 minut od ure, določene v sporočilu.

Zamude, za katere odgovarja PREVOZNIK

PREVOZNIK v primeru, če je NAROČNIK pravilno vpisal URO NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA, vendar pa POTNIK zamudi nadaljnji prevoz z DRUGIM PREVOZNIKOM zaradi prepoznega prihoda prevoza, ki ga organizira PREVOZNIK in za zamudo niso krive zunanje nepredvidljive okoliščine, na katere PREVOZNIK nima vpliva (višja sila), niti zahteva NAROČNIKA/POTNIKA za večkratno ustavljanje, NAROČNIKU povrne vplačano prevoznino in doda VREDNOSTNO KODO v višini te vplačane vrednosti. NAROČNIK/POTNIK v takem primeru do povrnitve drugih stroškov ali kakršnekoli odškodnine ni upravičen.

PREVOZNIK ima pravico do manjših zamud do dve (2) uri, ki so lahko posledica čakanja drugih potnikov, katerih leti zamujajo, prometa in drugih nepredvidljivih dejavnikov.

14. ČLEN – VIŠJA SILA

V primeru nezmožnosti izvedbe prevoza ali prekinitve prevoza zaradi višje sile (zastoji na cesti, slabe vremenske razmere, ipd.) in ko zaradi tega pravočasno nadaljevanje vožnje ni možno, GoOpti in PREVOZNIK ne odgovarjata za nastalo škodo, niti ne povrneta vplačanega denarja za prevoz.

15. ČLEN – VARNOST, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI POTNIKA IN PREPOVEDI V ZVEZI Z RAVNANJEM POTNIKOV V VOZILU

Vsa vozila, ki jih GoOpti uporablja za prevoze, imajo licenco za prevoz potnikov, so ustrezno zavarovana in pregledana in so v skladu z veljavno Zakonodajo Republike Slovenije. PREVOZNIKI uporabljajo za prevoz vozila, ki ustrezajo zahtevam lokalne veljavne zakonodaje za prevoz potnikov v cestnem prometu. Nezgodno zavarovanje POTNIKOV je vključeno v ceno prevoza.

V primeru neprimernega vedenja POTNIKOV, s katerim lahko sebi in drugim povzročijo telesne poškodbe ali povzročajo pri ostalih POTNIKIH veliko mero nelagodja in odpora, mora voznik prekiniti vožnjo ter pred nadaljevanjem vožnje zavarovati varnost ostalih POTNIKOV in vozila. V primeru neprimernega vedenja voznik iz vozila odstrani osebo, ki s svojim vedenjem ogroža in vznemirja ostale POTNIKE. POTNIK v vozilu ne sme odpirati vrat med vožnjo, metati predmetov po vozilu ali iz vozila, ovirati ostalih POTNIKOV pri vstopanju in izstopanju, kaditi, uničevati ali odtujevati opreme oziroma onesnaževati vozila.

Za povzročeno škodo zaradi kršitve te prepovedi je NAROČNIK/POTNIK odškodninsko odgovoren v skladu z zakonom. V vozila ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovira normalno gibanje POTNIKOV ali povzroči škoda POTNIKOM in njihovi lastnini.

16. ČLEN – IZKLJUČITEV POTNIKA IZ PREVOZA

PREVOZNIK ni dolžan sprejeti za prevoz POTNIKA, za katerega se zaradi njegovega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo PREVOZNIKU onemogočil izpolniti njegove obveznosti do drugih POTNIKOV. PREVOZNIK sme izključiti iz prevoza POTNIKA, ki s svojim vedenjem nadleguje druge POTNIKE ali ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru. V takem primeru PREVOZNIK POTNIKU ni dolžan vrniti prevoznine. Voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo osebi oziroma mora odstraniti iz vozila osebo, ki je nasilna ali nadležna do drugih POTNIKOV, s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali POTNIKE ali želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi.

17. ČLEN – REKLAMACIJE

NAROČNIK/POTNIK se lahko pritoži glede kakovosti in načina izvajanja prevoznih storitev. Pritožbo poda NAROČNIK/POTNIK v elektronski obliki neposredno PREVOZNIKU najpozneje v 15 dneh od opravljenega prevoza. PREVOZNIK se mora na pritožbo potnika odzvati v 14 dneh po njenem prejemu.

Pritožbo je treba poslati na naslov manager@GoOpti.com. V primeru upravičenosti pritožbe bo GoOpti povrnil NAROČNIKU del ali celotno plačano voznino ter dodatno odobril VREDNOSTNO KODO za morebitne prihodnje nakupe.

18. ČLEN – ODGOVORNOST PREVOZNIKA

Za škodo, ki nastane ob nezgodi pri izvajanju prevoza kot posledica smrti, okvare zdravja ali poškodbe POTNIKA, je PREVOZNIK odgovoren v skladu z veljavnimi predpisi iz naslova obveznega zavarovanja POTNIKOV v cestnem prometu.

PREVOZNIK ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe POTNIKA, če vzrok škode ni nastal po njegovi krivdi, kot tudi če je bila škoda povzročena z dejanji POTNIKA ali iz vzroka, na katerega PREVOZNIK ni mogel vplivati – višja sila.

PREVOZNIK odgovarja za škodo zaradi izgube ali poškodovanja pravilno izročene prtljage po določbah Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu.

NAROČNIK/POTNIK oziroma odškodninski upravičenec mora postaviti zahtevo za povrnitev eventualne škode v 15 dneh po nastanku vzroka škode.

19. ČLEN – POSLOVNA TAJNOST

GoOpti bo vse podatke in informacije iz sklenjenih pogodb ali v zvezi z izvrševanjem sklenjenih pogodb obravnaval kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam in organom.

20. ČLEN – VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

NAROČNIK/POTNIK pooblašča GoOpti ter dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi postopki GoOpti. GoOpti se zavezuje, da bo vse osebne podatke NAROČNIKOV/POTNIKOV varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

NAROČNIK/POTNIK se strinjata, da lahko GoOpti uporablja osebne podatke, ki jih je priskrbel NAROČNIK/POTNIK za namene izvedbe storitve ter statistične obdelave.

NAROČNIK/POTNIK, ki si ustvari račun mojOpti ali se je prijavil na E-novice, s sprejemom teh Splošnih pogojev pristane na uporabo posredovanih podatkov za namene trženja in poslovanja. GoOpti lahko navedene podatke uporabi sam ali za ta namen najame zunanje izvajalce, katerim lahko posreduje navedene podatke s pogodbo, v kateri posredovane osebne podatke zaščiti na enak način.

21. ČLEN – KONČNE DOLOČBE

Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja, v primeru, da to ni mogoče, stranki določata pristojnost sodišča v Ljubljani. V primeru spora je relevantna verzija Splošnih pogojev v slovenskem jeziku. Za razlago splošnih pogojev se uporabi pravo Republike Slovenije.

V primeru posredovanja linijskega prevoza veljajo splošni prevozni pogoji za prevoz potnikov in prtljage v linijskem cestnem prometu PREVOZNIKA in Zakon o prevozih v cestnem prometu ali lokalna zakonodaja.

V primeru tujih DRUGIH PREVOZNIKOV odnose med potnikom in njimi določajo tudi lokalni predpisi, ki jih morajo GoOpti, POSREDNIK, NAROČNIK in POTNIK spoštovati.

Valuta poslovanja po teh Splošnih pogojih je EVRO, vsi nakupi so izvedeni v valuti poslovanja ne glede na valuto, v kateri je naročnik opravil transakcijo. VREDNOSTNA KODA, ki jo pridobi POTNIK/NAROČNIK, je ovrednotena v valuti poslovanja.

GoOpti si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti te Splošne pogoje. Splošni pogoji pričnejo veljati naslednji dan po njihovi objavi na spletni strani www.GoOpti.com, to je dne 23.9.2014 ko prenehajo veljati prejšnji splošni pogoji GoOpti.

V Ljubljani, direktor TM VISTA d.o.o.,

Marko Guček.

Splošni informacije o prevozih GoOpti

OPTI PREVOZI – najboljše razmerje med ceno in kakovostjo

Edinstvena nizkocenovna storitev na GoOpti relacijah, pri kateri se v isto vozilo združuje potnike s podobnimi željami glede časa odhoda ali prihoda. Želeni čas odhoda in ceno potnik prilagaja v postopku nakupa s pomočjo okna fleksibilnosti. Cena se lahko zniža, če se potnik odloči za zgodnejši oziroma poznejši odhod.

 • Razlika med želenim in dejanskim časom odhoda ni večja od časovnega okna določenega ob nakupu.
 • OPTI prevozi omogočajo ustavljanje (čakanje) na domačih naslovih, drugih vstopnih ali izstopnih postajah, kar povzroči daljše trajanje vožnje.
 • Točen čas odhoda se določi dan pred prevozom, potnike obvestimo po SMS sporočilu in e-pošti.
 • Na poteh daljših kot 4,5 ure sta predvidena dva postanka v skupnem trajanju 45 minut. Na krajših poteh je potreben dogovor z voznikom.

FIX PREVOZI – udobje taksija za ceno avtobusa

Skupinski prevozi na rednih GoOpti relacijah, točen čas odhoda se določi ob nakupu. Storitev namenjena popotnikom, ki želijo čas odhoda vedeti vnaprej, a jih ne moti, da si vozilo delijo z drugimi potniki.

 • Točen čas odhoda se določi v postopku nakupa; program izračuna tudi končno ceno.
 • Cena se lahko zniža s klikom na gumb Cenovne možnosti in izbiro eno od cenejših možnosti.
 • Tudi prevoz po sistemu linijskega prevoza s točno določeno uro odhoda in prihoda.
 • Na poteh daljših od 4,5 ure dovoljena dva postanka v skupnem trajanju 45 minut.
 • FIX prevozi omogočajo ustavljanje na domačih naslovih, drugih vstopnih ali izstopnih postajah, kar povzroči daljše trajanje vožnje.

VIP PREVOZI – še cenejši kot taksi

Popolnoma privaten prevoz na naših rednih GoOpti relacij. Najboljša rešitev za podjetja in posameznike, ki želijo popolnoma zaseben prevoz po sprejemljivi ceni. Točen čas odhoda se določi v postopku nakupa, program prikaže končno ceno prevoza. Storitev vključuje:

 • udobno vožnjo z najnovejšimi in modernimi vozili, brezplačno plastenko vode v vozilu,
 • možnost povračila vrednosti prevoza v primeru odpovedi (vsaj 48 ur prej).

GoOpti SLOVAR

URA NAJKASNEJŠEGA PRIHODA: Zadnja ura, ob kateri je GoOpti dolžan potnika pripeljati in izkrcati na destinaciji.
URA NAJZGODNEJŠEGA ODHODA: Prva ura, ko je potnik pripravljen za odhod.
OKNO FLEKSIBILNOSTI: Sporoča, koliko časa lahko potnik v najslabšem primeru čaka na prevoz.
CENOVNE MOŽNOSTI: Cena prevoza, ki jo potnik določi na podlagi njegove časovne fleksibilnosti pri uri odhoda/prihoda. VREDNOSTNA KODA: Pri odpovedi OPTI, FIX (in v določenih primerih VIP) prevozov ni denarnega povračila, temveč pridobitev kupona v vrednosti določenega deleža že izvedenega nakupa. Pogoj je izvedba odpovedi preko spletne platforme GoOpti.com v zavihku MojOpti. Vrednost kode je odvisna od pravočasnosti odpovedi naročila: največ 85 % (za odpovedi do 14 ur po nakupu) in najmanj 10 % (za odpovedi vsaj 2 uri pred naročenim prevozom). Vrednost kupona je potrebno koristiti v enem nakupu, njegova veljavnost je 1 leto od dneva odpovedi. Razlike med vrednostjo kupona in ceno nakupa ne izplačujemo.

GoOpti PRAVILA

OBVEŠČANJE:

 • Dan pred odhodom naročenega prevoza pošljemo na mobilno telefonsko številko in e-poštni naslov sporočilo s točno uro prevoza, s podatkom o prevozniku, kontaktom voznika, tipom vozila in vstopno lokacijo.

VRNITEV KUPNINE:

 • V primeru zaprtja OPTI relacij vsaj 1 mesec pred potnikovim odhodom.
 • V kolikor v roku 24 ur po izvedenem nakupu ugotovimo, da gre za napako v sistemu naročanja.

VRNITEV KUPNINE in IZDANA VREDNOSTNA KODA V NJENI VIŠINI:

 • V primerih, ko potniku v 4 urah po okvari vozila ne priskrbimo nadomestnega prevoza.
 • V primerih, ko je prevoz zaradi izrednih vzrokov (razen višje sile) prekinjen.
 • Ko potnik zaradi prepoznega prihoda zamudi nadaljnji prevoz z drugim prevoznikom (in za zamudo niso krive zunanje nepredvidljive okoliščine, niti njegova zahteva za večkratno ustavljanje).

ODPOVED prevoza BREZ POVRAČILA KUPNINE:

 • V kolikor ugotovimo, da je potnik zlorabil naš sistem.
 • V primerih višje sile (zastoji na cesti, slabe vremenske razmere, ipd.)
 • Potnik z neprimernim vedenjem oz. želi v vozilo vnesti nedovoljene in nevarne predmete.
 • V kolikor potnik za otroka do 150 cm pri rezervaciji ne naroči otroškega sedeža (otroku in njegovemu spremljevalcu).

ZAMUDE POTNIKA:

 • Ne čakamo potnika, ki zamuja dlje kot 15 min (pri izbiri Ure najpoznejšega prihoda ne glede na izbrani tip prevoza) zaradi zamude drugih prevoznikov ali nepričakovanih sprememb (preusmeritev prihoda letala na drugo letališče, zamuda letala zaradi napačno vpisanih ur najpoznejšega prihoda ali najzgodnejšega odhoda).
 • Če je potnik (OPTI in FIX prevoz) izbral Uro najzgodnejšega odhoda in zamuja se ga čaka toliko časa, da se ne preseže okna fleksibilnosti pri enem od potnikov v istem vozilu za 90 minut pri relacijah nad 150 km oz. za 30 minut pri relacijah pod 150 km. V primeru VIP prevoza lahko zamuda potnika zaradi zamude drugega prevoznika znaša do 6 ur pri relacijah nad 150 km oz. 2 uri pri relacijah pod 150 km.
 • Če zamuda potnika ni odvisna od drugega prevoznika, znaša čakalni čas 5 minut.

PRTLJAGA:

 • Potnik je brez predhodne najave brezplačno upravičen do ročne prtljage (do 5 kg). Vsa ostala, ustrezno zapakirana, prtljaga mora biti ob rezervaciji prevoza najavljena. V kolikor je v vozilu prostor znaša doplačilo za prevoz nenajavljene ali nepravilno najavljene prtljage: 1€/kg.

PREVOZ:

 • Ne opravljamo prevozov živali in oseb mlajših od 15 let brez spremstva/pooblastila skrbnika in predhodne odobritve.

REKLAMACIJA:

 • Potnik se lahko pritoži nad GoOpti storitvijo na naslov manager@GoOpti.com najkasneje v 15 dneh od opravljenega prevoza; odgovor mora biti podan v roku 14 dni od prejete pritožbe.